Naše vjerovanje

Mi, članovi NEOVISNE BAPTISTIČKE CRKVE POBJEDNICI iz Varaždina, kršćani smo koji svoju vjeru temelje na Bibliji. Budući da smo ponovo rođeni milošću po vjeri u Gospodina Isusa Krista, vjerujemo da je mjesna crkva demokratsko tijelo te želimo da u njoj “sve bude učinjeno dostojno i uredno” (1 Kor 14,40). Stoga smatramo da je najbolje u pisanom obliku izraziti osnove našega vjerovanja.

 BIBLIJA

Vjerujemo da je Sveto Pismo tj. Biblija (Stari i Novi Zavjet) jedino, potpuno i konačno otkrivenje Božje volje čovjeku; istinsko središte kršćanskog jedinstva i vrhovno mjerilo ljudskog ponašanja, vjerovanja i mišljenja te da je nadnaravno nadahnuta i bez pogrešaka. Vjerujemo da je takva nadahnuta riječ Novog Zavjeta sačuvana pod nazivom Textus Receptus ili Prihvaćeni tekst te da su nadahnuti tekstovi Starog Zavjeta, tekstovi koje su poznati pod nazivom masoretski tekstovi. Vjerujemo da je Biblija potpuni i zadnji autoritet po pitanjima vjere i praktičnog života. (2 Tim 3,16-17)

TROJSTVENI BOG

Vjerujemo da postoji jedan istiniti, sveti i vječno živi Bog koji nam se objavljuje u tri božanske osobe: Otac, Sin i Sveti Duh. On je jednak i savršen u svakoj Osobi Božanstva, koje su objavljene odvojeno te provode različite ali  skladne službe u velikom djelu otkupljenja. (Post 1,26; Mt 28,19; Iv 10,30; Iv 14,10-26, I Iv 5,7)

BOG OTAC

Vjerujemo da je Bog Otac naš nebeski Otac, Stvoritelj i Vrhovni Vladar neba i zemlje te da je dostojan svake moguće časti, povjerenja i ljubavi. (Mal 2,10; Mt 11,25-27; Mk 14,36; Rim 8,15; I Kor 8,6; Gal 1,1; Ef 4,6; 5,20; 6,23; Jd 1)

BOŽJI SIN

Vjerujemo da je Gospodin Isus Krist vječni Sin Božji, čudesno rođen od djevice, da je živio bez grijeha savršenim životom, umro za grijehe cijeloga svijeta, ustao ponovno trećeg dana, i sada posreduje za nas stojeći zdesna Bogu Ocu. (Iz 7,14; Kol 12,14; Iv 3,16; Rim 5,8; Heb 4,14-15)

SVETI DUH

Vjerujemo u osobnost i božanstvo Svetog Duha te da On presvjedočuje o grijehu, dovodi do obraćenja i pokajanja grešnika, zapečaćuje vjernika, tumači Bibliju, i ispunjava Božje ljude snagom da budu hrabri svjedoci. (Iv 16,8-11; Iv 3,5-6; Djela 1,8; Ef 1:13-14).

CRKVA

Vjerujemo da je novozavjetna Crkva zajednica ponovorođenih krštenih vjernika, udruženih zajedno u jedinstvu s Biblijom, složna u tome da se okuplja štovati Boga, a sa svrhom propovijedanja evanđelja Isusa Krista po cijelome svijetu. Starješine lokalne crkve su pastori i đakoni, i jedini vjerski obredi su krštenje i Gospodnja večera. Crkva je autonomna organizacija, slobodna od vanjske kontrole i autoriteta. Vjerujemo da je Isus Krist jedina glava Crkve. Vjerujemo da Crkva ne smije biti pod nikakvim autoritetom neke denominacije ili unije. (Mt 16,18; Mt 28,19-20; Djela 2,41-42; I Tim 3,1-13)

GRIJEH

Vjerujemo da je čovjek stvoren na sliku Božju, ali je cijela ljudska rasa, zbog Adamovog grijeha, pala i otuđila se od Boga. Ljudi su grešnici, rođenjem i  vlastitim izborom, i u potpunoj su nemogućnosti promijeniti svoje izgubljeno stanje. (Post 1,26-27; Rim 3,10-23; Rim 5,12; Rim 6,23)

SPASENJE

Vjerujemo da je spasenje Božji dar koji je darovan čovjeku po milosti. Taj dar čovjek prima kroz pokajanje pred Bogom i kroz osobnu vjeru u Gospodina Isusa Krista, koji je prolio svoju dragocjenu krv na križu za oproštenje grijeha. Vjerujemo da grešnici moraju biti ponovo rođeni, i da se ponovorođenje događa u trenutku i nije proces. Nema nade za spasenje bez Isusa Krista. (Iv 1,12; Iv 3,16; Djela 20,21; Rim 10,9-13; Ef 1,7; Ef 2,8-10)

VJEČNA SIGURNOST SPASENJA

Vjerujemo da su vjernici jednom spašeni, zauvijek spašeni i očuvani Božjom snagom. Biblija jasno zabranjuje koristiti se ovom slobodom kao izgovor tijelu. (Iv 10,27-29; Rim 8,34-39; Gal 5,13; I Iv 5,13)

SOTONA

Vjerujemo da je Sotona stvoren kao sveto biće i da je uživao nebeske počasti, ali je pao zbog oholosti i želje da bude poput Svemogućeg te povukao za sobom mnoštvo anđela. On je sada zloćudni knez vlasti zraka, nesveti bog ovog pokvarenog svijeta, čovjekov najveći iskušavatelj, neprijatelj Boga i Krista, stvoritelj svih lažnih religija, optuživač braće, gospodar Antikrista i predvodnik svih sila tame. Njegova sudbina je konačni poraz od ruke Božjeg sina i pravedna vječna osuda u paklu, mjestu pripravljenom za njega i njegove anđele. (Iz 14,12-17; Ez 28,14-17; Mt 4,8-11; Iv 8,44; II Kor 4,4; Otk 12,19; Otk 20,10)

STVARANJE

Vjerujemo u izvještaj o stvaranju kako je zapisan u knjizi Postanka kao i to da ga treba prihvatiti doslovno a ne alegorijski ili slikovito te odbacujemo kao laž sve teorije o evoluciji. Vjerujemo da je čovjek stvoren izravno prema Božjem liku i obličju, kao i da čovjekovo stvaranje nije stvar evolucije ili evolucijskih promjena unutar vrsta, ili pak razvoja iz nižih u više vrste tijekom nebrojenih vremenskih razdoblja. Vjerujemo da je sav životinjski i biljni svijet stvoren izravno te da je Božji utvrđeni zakon bio da se svako biće množi “prema svojoj vrsti”. (1 Tim 6,20; Post 1,1; Izl 20,11; Iv 1,1-3; Rim 1,20; Otk 10,6)

NEBO I PAKAO

Vjerujemo u doslovno i stvarno nebo, Božje prebivalište i dom za spašene. Vjerujemo u doslovni i stvarni pakao, buduće prebivalište đavla i svih ostalih koji umiru bez Krista. Vjerujemo da je nebo mjesto savršene ljepote i mira, a pakao je mjesto vatre i mučenja. (Lk 16,19-26; Lk 23,42; II Kor 5,8; Fil 1,23; I Sol 4,13-18; Otk 20-21)

ODVOJENOST

Vjerujemo da se vjernici moraju odvojiti od svih svjetskih načina života koji ne poštuju njihovog Spasitelja i njegovu Crkvu. Vjerujemo da Crkva mora ostati odvojena od svih crkava koje poriču istinu  “vjere koje je jedanput zauvijek predana svetima.” (Jd 3) Vjerujemo u doktrinu o odvojenju Crkve i države. (Rim 12,1-2; II Kor 6,14-7,1; I Iv 2,15-17; II Iv 9-11)

DOBROVOLJNI PRILOZI

Vjerujemo da je Božji naum za financiranje njegovog posla na zemlji  i njegovih Crkava kroz davanje desetka i priloga vjernika, te da davanje treba biti kroz lokalnu Crkvu. Desetak (10% od prihoda vjernika) pripada Gospodinu, ali svaki kršćanin isto tako treba radosno i požrtvovno davati dobrovoljne priloge. (Mal 3,8-10; Izr 3,9-10, I Kor 16,2; II Kor 9,6-7; I Tim 5,17-18)

EVANGELIZACIJA

Vjerujemo da je zadatak Crkve dosegnuti izgubljeni svijet s evanđeljem. To je moguće kroz evangelizaciju (spašavanje duša) u svome mjestu i kroz slanje misionara po cijelome svijetu. Vjerujemo da crkva svoje poslanje mora provoditi po načelu “tko god želi” i svoju poruku nuditi narodima svih rasa. Nikoga neće izuzimati zbog toga što je druge nacionalnosti, rase i boje kože. Odbacujemo kalvinistički i svaki drugi nauk o predodređenju. (Mt 28,19-20; Djela 1,8)

KRISTOV DRUGI POVRATAK

Vjerujemo u blizak i neminovan povratak Isusa Krista kada će uzdignuti  vjernike k sebi. Nakon uznesenja vjernika slijediti će Velike nevolje na kraju kojih će Krist doći i ustanoviti svoje kraljevstvo na zemlji. (Is 9,6-7; Lk 1,32-33: Djela 1,11; Otk 1,7)

NEČISTI ŽIVOT

Vjerujemo u svetost braka te da je Bog zapovjedio da ne smije biti nikakvog intimnog i fizičkog kontakta između muškarca i žene izvan braka. Vjerujemo isto tako da je grijeh bilo koji oblik homoseksualnosti, lezbijstva, biseksualnosti, incesta, bludništva, preljuba i pornografije, te da je sve to pokvarena izopačina Božjeg originalnog plana za fizički odnos između muža i  žene. (Pos 2,24; Lev 18,1-30; Rim 1,20-32; I Kor 5,1; I Kor 6,9; I Sol 4,1-8; Heb 13,4)

POBAČAJ I EUTANAZIJA

Vjerujemo u svetost života koji počinje začećem te da su nerođena djeca živa ljudska bića. Pobačaj je ubojstvo, nepravedan i bezrazložni čin uzimanja ljudskog života. Odbacujemo bilo koje učenje koje dozvoljava pobačaj zbog silovanja, incesta, defektnog fetusa, mentalne retardiranosti majke, kontroliranog rađanja populacije ili bilo kojeg drugog razloga. Isto tako protivimo se bilo kojem obliku eutanazije. (Job 3,16; Ps 51,5; 139,14-16, Iz 44,24; 49,1-5; Jer 1,5; Lk 1,44)  

Ove osnove vjerovanja ne govore u cijelosti i iscrpno o svemu što vjerujemo. Sama Biblija jedini je i zadnji autoritet po pitanjima vjere i praktičnog života.